Handelsbetingelser

Virksomhedsoplysninger

Priser og betaling

Alle priser på onewayesport.dk er vist inklusiv moms.

Levering

Du kan forvente levering indenfor 2-3 hverdage.

Ved nogle produkter kan der påregnes forlænget leveringstid.

Betalingsvilkår:

Beløbet trækkes når varen afsendes.

Fortrydelsesret:

14 dage – kunden skal selv sørge for returnering.

Reklamationsret:

24 måneder – man skal reklamere inden for rimelig tid, hvilket er inden for 2 måneder efter, man har konstateret fejlen eller manglen.

Ændringer

Oneway Esport Aps forbeholder sig retten til ensidigt at ændre handelsbetingelser såfremt der er et behov herfor. De gældende handelsbetingelser vil altid fremgå af hjemmesiden.

Ansvar

1.1 Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter dansk ret med de begrænsninger, der følger af Aftalegrundlaget.

1.2 Produktansvar. Såfremt de leverede varer lider af en defekt og derved forvolder skade på person, løsøre eller fast ejendom, skal Sælger alene være ansvarlig for Købers eller tredjemands skade eller tab i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelige lovregler.

1.3 Sælger er uden ansvar for indirekte skader, følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andre konsekvenstab i forlængelse af skader, der hidrører fra produktet.

1.4 Sælgers ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen i Sælgers produktansvarsforsikring.

1.5 I den udstrækning ufravigelige lovregler ikke er til hinder herfor, skal Køber holde Sælger skadesløs i det omfang, Sælger pålægges ansvars overfor tredjemand i anledning af skade eller tab forvoldt af det leverede på tredjemands person, løsøre eller fast ejendom.

1.6 Ansvarsfrihed. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

2.0 Tvister og lovvalg

2.1 Nærværende aftale er underlagt dansk ret.

2.2 Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal søges bilagt ved mediation ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indgivelsen af anmodningen om mediation.

2.3 Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er løst, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Medmindre parterne kan blive enige om, at voldgiftsretten kun skal bestå af én voldgiftsmand, udpeger hver part en voldgiftsmand, og voldgiftsrettens formand udnævnes af Instituttet.

Ingen produkter i din kurv.